Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Estratègies de planificació docent

Les estratègies de planificació docent t’ajuden a organitzar-te i gestionar millor el temps amb JUMP Math, donant-te eines perquè les portis al teu dia a dia. Comencem!

Sabies que les estratègies de planificació docent són indicadors de…?

 • Qualitat educativa. La qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge augmenta quan hi ha una bona planificació docent. Tenir una previsió de tot el que passarà a l’aula, ajuda a fer que les coses surtin bé.
 • Motivació i participació activa dels estudiants. Fer una planificació docent fa que es puguin dissenyar els espais per a la participació dels estudiants i, per tant, que estiguin més motivats.
 • Millora de la comunicació, del treball en equip i de l’aprenentatge col·laboratiu. Aquesta millora és al voltant dels estudiants i també dels docents, ja que en planificar el procés d’aprenentatge prèviament augmenta la col·laboració entre docents (indicador de qualitat educativa).
 • Millora la gestió dels recursos i del temps. Igual que passa a les nostres tasques diàries, segurament s’acabi mecanitzant aquesta feina prèvia i optimitzes temps i esforços.
 • Seguiment i control del procés d’ensenyament-aprenentatge. Si el docent sap què passarà a cada moment pot tenir paràmetres per controlar/avaluar.
 • Implementació de metodologies i estratègies diverses i apropiades. Planificar i no anar sobre la marxa assegura dedicar temps per reflexionar sobre quina manera escollir per aconseguir qualsevol objectiu didàctic.
 • Coherència amb el Projecte Educatiu. Dona coherència als objectius a llarg termini marcats a l’aula.

Què és la planificació docent?

La planificació docent és el procés d’organització de la nostra pràctica educativa en què s’articulen/elegeixen les competències, els sabers, les opcions metodològiques, les estratègies educatives, els textos, els materials i l’avaluació de les activitats a realitzar.

La planificació docent genera un ordre i un procés més coherent; és veure què passarà i què necessitaré perquè això passi.

Què hi ha darrere de la planificació docent?

 1. Identificar el context de l’aula, el temps i formular els objectius didàctics que faré a l’aula.
 2. Programar i reflectir de manera organitzada allò que es farà, com es farà, on es farà i els materials necessaris. Sempre intentant que aquesta programació estigui adaptada al context de l’aula.
 3. Executar. Arribar a l’aula i seguir aquesta planificació que s’ha preparat prèviament, sense perdre el focus a l’alumnat.
 4. Avaluar l’alumnat (CE i DO) i la pràctica docent. Si he aconseguit portar l’alumnat al punt d’aprenentatge que havia planificat i avaluar com he estat com a docent en el paper de guia.
 5. Diagnosticar implica tenir en compte quines característiques té l’alumnat i quines necessitats té.

Característiques d’una bona planificació

Una bona planificació docent ha de ser:

 • Coherent. El temps, els objectius, les activitats i les avaluacions han d’estar alineats per ajudar l’alumnat a assolir els objectius marcats.
 • Flexible. La planificació s’ha d’adaptar a les circumstàncies i les característiques de l’alumnat. A l’aula, sempre intervenen múltiples factors i no sempre les coses surten tal com es plantegen. Cal aprendre’n sense frustrar-se i reajustar tenint-ho en compte en la propera planificació.
 • Oberta. Si sorgeix un interès de part de l’alumnat no previst pel docent, cal ser capaç de donar-hi resposta perquè això millora l’atenció i la motivació.
 • Contínua i progressiva. Hi ha objectius a curt termini i objectius a llarg termini. Per això cal tenir una doble mirada i tenir en compte què es fa en una classe però com contribueix als objectius a llarg termini.
 • Equilibrada. Cal tenir en compte la diversitat i intentar variar en tipus d’exercicis.
 • Contextualitzada. Les planificacions de cada curs es poden assemblar entre elles, però potser per a dos cursos d’un mateix any són diferents perquè s’adapta al context de l’alumnat.

Quines preguntes inclou la planificació docent?

 • Com vull que els meus estudiants aprenguin?
 • Quines estratègies utilitzaré?
 • Quines competències vull treballar? (Situació d’aprenentatge que cerquen el desenvolupament competencial)
 • Quines activitats faré?
 • Quins recursos necessito?

El meu dia a dia amb JUMP Math – Com fer una bona planificació docent

Amb JUMP Math és molt més senzill ja que la planificació docent de sabers i competències ja ve donada a cadascuna de les programacions. Per això, en aquesta part del post t’ensenyarem a omplir la plantilla de planificació que hem dissenyat per a tu.

Només queda organitzar els blocs de cada sessió perquè, l’impacte en la qualitat educativa, el desenvolupament social i acadèmic del nostre alumnat es potencia.

Planificació del càlcul mental

Què cal tenir en compte a l’hora de planificar el càlcul mental?

 • Data i durada del càlcul mental. En funció del dia i el temps establert.
 • Què es treballa? Decidir-ne el contingut.
 • Quin agrupament? Decidir sobre la base de l’alumnat l’agrupament (si és per parelles, en grups, individual)
 • Quina metodologia? Pot ser amb pissarres, per escrit, etc.
 • Material necessari? Si fan falta materials manipulatius, si com a docent cal algun material específic per ensenyar als estudiants, etc.
 • Verificació de l’aprenentatge? El saber que els estudiants han arribat a fer d’allò que planifiquem per a aquest moment d’ensenyament.

És important destacar que, fins i tot per al mateix contingut, no hi ha una planificació única. Cada docent crea la seva planificació. És per això que es poden compartir entre docents les planificacions per veure diferents perspectives i enriquir el coneixement, sense eliminar-ne la variabilitat.

Planificació del descobriment guiat

Distribució del contingut. Com ordenem el contingut que ja ens ve donat.

 • Quins coneixements previs necessito? Fer aquesta anàlisi ajuda a detectar si hi ha alguna carència a l’alumnat respecte a un coneixement previ. Aquests coneixements previs també venen donats per JUMP Math a la guia docent de cada unitat, de manera que es poden veure els coneixements previs que necessiten els estudiants.
 • Ordre blocs? A cada unitat de la guia docent de JUMP Math hi ha diferents blocs que es poden ordenar per nivell 1, nivell 2 i nivell 3 (tècnica del semàfor) per distribuir-los en funció de l’objectiu i el temps de la sessió.

Estratègies d’aprenentatge. Relacionat amb la metodologia i el paper que duu el docent.

 • Instruccions clares? Quan parlem d’instruccions clares, parlem de què se li demanarà a l’alumnat i com se li demanarà. Prèviament caldrà pensar que transmetrà el docent o com els guiarà perquè els estudiants vagin pel camí adequat. Per això cal tenir en compte:

Les instruccions clares venen donades per JUMP Math a les notes de les presentacions.

Aquí us deixem un exemple d’instruccions clares:

 • Participació? Cal tenir en compte de quina manera hi participaran els estudiants. Quins recursos i tècniques de participació farem servir perquè l’alumnat participi de la classe. Podeu veure més sobre aquestes tècniques de participació a les notes de la presentació o a la formació “Motivar l’alumnat” a l’apartat d’Enregistraments.

Recursos? JUMP Math ofereix materials descarregables que donen suport a l’aprenentatge des del manipulatiu. També podeu fer ús dels Kits de materials manipulatius i Kits de materials retallables.

Un altre recurs que pots fer servir és “L’enfocament de la classe invertida”, la qual implica que previ a la classe, l’estudiant adquireixi coneixements pel seu compte, es comparteix la informació a l’aula i després el docent consolida l’aprenentatge.

La classe invertida reforça la competència de raonament i comunicació entre ells, fent-los protagonistes del seu aprenentatge i es pot fer usant els recursos de la web de classes de JUMP Math.

 • Avaluació? Es fa una avaluació formativa i verificació de l’aprenentatge de la sessió i es recolza al llibre de l’alumne que ofereix JUMP Math.

Es divideix en dues parts:

 1. Alumnat: El temps que se li dedicarà, si es faran tots els exercicis o no, si alguns estudiants faran tots els exercicis i d’altres no, si algun estudiant necessita algun recurs de suport com material manipulatiu, entre d’altres. Té relació amb la pràctica de l’alumne.
 1. Pràctica docent: Aquí s’avalua com he exercit com a docent i revisar què ha sortit com esperava i què es pot millorar per a la propera sessió. Això també està explicat a “Motivar l’alumnat”.

Resum

Descarrega ara el planificador docent que des de JUMP Math hem dissenyat per facilitar la teva tasca docent!

Comparte