Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Enfocar les pràctiques al desenvolupament competencial

Vols saber com ensenyar matemàtiques i treballar el desenvolupament competencial del teu alumnat? En aquesta entrada t’ho expliquem. Continua llegint!

LOMLOE i les competències

Quan pensem en les competències, podem pensar en un procés d’ensenyament, aprenentatge, dinàmic, inclusiu, pràctic i útil, que va més enllà de l’aula. Veurem com fer-ho real.

Què són les competències?

Les competències (DeSeCO) són un conjunt complex de coneixements, habilitats, actituds, valors, emocions i motivacions que cada individu o cada grup posa en acció en un context concret per fer front a les demandes peculiars de cada situació.

Si recorrem a la definició de PISA trobem que “La competència es demostra quan “s’apliquen els coneixements adquirits a les tasques i reptes quotidians i als entorns extraescolars, prèvia valoració de diferents opcions i presa de decisions””.

En aquestes dues definicions hi ha quelcom comú, el protagonisme és de l’alumnat que aprèn per si mateix mentre el docent actua com a guia. Per tant, fomentar l’autonomia i donar eines perquè l’alumnat es torni més competent és la clau per impulsar el desenvolupament competencial. És a dir, no n’hi ha prou amb implementar activitats competencials, perquè si un alumne no té les habilitats que es necessiten farà l’activitat malament. Cal ensenyar l’alumnat a desenvolupar aquestes habilitats.

Competències a la  LOMLOE

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Competència clau

Són aquelles que després de cada etapa s’avaluen al perfil de sortida per veure el nivell d’adquisició d’aquestes competències.

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Si vols saber més sobre les competències, et convidem a llegir “La LOMLOE 2022 i JUMP Math: principals novetats”, on es desenvolupa amb més profunditat.

Les competències a JUMP Math:

Les competències a JUMP Math ja venen donades a les programacions.

Aquí podem veure com les matemàtiques contribueixen, més o menys, a l’adquisició de competències clau respecte al perfil de sortida.

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Exemples de com les matemàtiques contribueixen al desenvolupament competencial:

 • La competència de comunicació i lingüística es treballa, per exemple quan expressem una solució en forma de frase.
 • La competència digital es treballa molt, per exemple, en geogebra.
 • La competència d’aprendre a aprendre es treballa per autorregular-se, organitzar-se, saber quines tècniques d’aprenentatge els són més útils, etc.

Les matemàtiques mostren que hi ha un per què, una raó de ser, i això contribueix al pensament crític, que a la seva vegada és clau per al desenvolupament de totes les competències.

D’altra banda, JUMP Math també desenvolupa la relació entre les competències clau i les específiques en què després aprofundirem:

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Es poden avaluar competències?

La resposta és sí, i aquí hi ha alguns trucs de com ha de ser l’avaluació per aconseguir-ho:

 • Individualitzada: Cal fer un seguiment a cada alumne i saber on és per entendre qui cal ajudar més, qui pot anar sol o qui s’avorreix.
 • Orientadora: Quan se li dona feedback a un alumne cal dir-li més que “ho has fet bé” o “ho has fet malament”, cal orientar quins seran els propers passos per a l’estudiant.
 • Motivadora: Ha d’augmentar les ganes de l’alumne d’aprendre i superar-se, amb reforços positius i ajudant a veure’l capaç.
 • Inclusiva: Tots han de poder ser avaluats, per això hem de tenir instruments d’avaluació variats i que s’hi puguin adaptar.
 • Formativa: L’avaluació formativa serveix per comprovar el nivell de comprensió i verificar-ne l’aprenentatge. Guia a docents i estudiants sobre els següents passos a fer (diferents camins). Exemple: preguntes clau.
 • Sumativa: Serveix per comprovar el nivell d’èxit i és més útil per qualificar: Exemple: Prova / activitat final de JUMP Math amb les rúbriques que assignen un nivell numèric.

Com s’avaluaran les competències amb JUMP Math?

A la LOMLOE, cada competència específica de l’àrea de matemàtiques (abans relacionades amb les competències clau) té assignats diferents criteris d’avaluació. A les noves programacions, aquests criteris d’avaluació estan relacionats amb un indicador d’èxit i amb els sabers bàsics, facilitant el procés d’avaluació i el treball del docent.

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Com treballar la competència matemàtica a l’aula

Competències específiques per a l’àrea de matemàtiques

Són competències relacionades amb la matèria. Són constants a cada etapa ja que cada curs s’augmenta el grau d’adquisició. Es treballen a través de sentits i eixos.

Els sentits són els anomenats sabers bàsics a l’àrea de matemàtiques (contingut):

 1. Algebraic.
 2. Espacial.
 3. Estocàstic.
 4. De la mida.
 5. Numèric.

Els eixos són els procediments a l’àrea de matemàtiques:

 1. Resolució de problemes.
 2. Raonament i prova: Demostrar i entendre per què alguna cosa és així.
 3. Connexions: Establir relació entre el contingut.
 4. Comunicació i representació: Representar la informació, utilitzar llenguatge matemàtic de maneres diferents.
 5. Socioemocional: Està relacionat amb les creences dels estudiants.

Com es treballa la competència matemàtica a JUMP Math?

Per mitjà de :

 • Pràctica en espiral.
 • Verbalització del procés.
 • Variació sistèmica.
 • El Concret-Pictòric-Abstracte.
 • El descobriment seqüenciat, contextualitzat i guiat.
 • El material manipulatiu.

Aquí podeu veure com JUMP Math ho aplica en dos casos pràctics i explica com de manera simultània es treballen tots els eixos i més d’un sentit en una sola activitat.

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial
Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Píndola formativa: Desenvolupament competencial

Orientar les pràctiques al desenvolupament competencial

Utilitzar un recurs en diferents contextos i preguntar-se: què és això?, per què em serveix?, com el puc fer servir? Que els estudiants tinguin això clar ajuda a millorar el desenvolupament competencial dels estudiants. Us convidem a realitzar amb l’alumnat un diccionari d’estructures que tinguin a mà.

Píndola formativa: preguntes per treballar els eixos

Finalment, aquí us deixem algunes preguntes que es poden fer servir per treballar els eixos:

 • Entens el problema?
 • Pots replantejar el problema amb les paraules?
 • Quines són les dades?
 • A què vols arribar?
 • Necessites més informació?
 • És un problema semblant a un altre que hagis resolt?
 • De quina manera pots representar la situació?
 • T’atreveixes a buscar diferents solucions?
 • T’atreveixes a buscar diferents camins per resoldre?
 • Has revisat el procés?
 • Hi ha altres solucions possibles?
 • Sabries inventar problemes nous a partir de l’inici?
 • Com em sento davant del problema?

Si vols aprendre més sobre com introduir diferents conceptes a les teves classes de matemàtiques, apunta’t ara al Cicle formatiu de didàctica.

Descarrega ara el material manipulatiu per treballar les fraccions a l’aula!

Comparte