Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Descobreix “Llança’t a l’aigua!” i submergeix-te al món de JUMP Math!

Si cerques un acompanyament sòlid en els teus primers passos amb JUMP Math, has arribat al lloc adequat. A “Llança’t a l’aigua!”, el nostre objectiu és guiar-te als teus primers banys amb JUMP Math, ajudar-te a consolidar l’estructura i principis del mètode, proporcionar-te tota la informació essencial per començar el curs i presentar-te els recursos disponibles juntament amb consells pràctics sobre com utilitzar-los.

Per aconseguir els nostres objectius, et proposem una sèrie de formacions on:

  • Descobrireu què és JUMP Math i com s’aplica a l’aula, explorant els fonaments del mètode.
  • Aprendràs a utilitzar els recursos i materials disponibles de manera efectiva.
  • Comprendràs per què la manipulació a les classes de matemàtiques és clau, ja que aprenem fent.
  • Explorareu com es verifica l’aprenentatge en el context de JUMP Math.

Ara et presentem unes petites píndoles del que et podràs trobar si decideixes llançar-te a l’aigua. ¡Fes un cop d’ull a aquest resum de la formació!

Què és JUMP Math?

JUMP Math és més que un mètode; és una filosofia d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. Cada lliçó i activitat estan dissenyats meticulosament per fomentar la interacció entre mestres i alumnes, per destacar la importància de comprendre conceptes clau i per establir connexions significatives en l’aprenentatge.

Com és una lliçó de JUMP Math?

A JUMP Math, la nostra metodologia d’ensenyament s’estructura en tres moments clau, cadascun dissenyat per maximitzar la comprensió i el domini dels conceptes matemàtics. Acompanyeu-nos en aquest viatge educatiu per descobrir com aquests tres components s’entrellacen de manera efectiva en el procés d’aprenentatge:

1. Inici amb el Càlcul Mental:

Comencem cada classe amb una pràctica de càlcul mental. Aquest primer moment té com a objectiu despertar l’atenció dels estudiants cap a les habilitats matemàtiques fonamentals. El càlcul mental no és simplement una fase en què realitzar operacions, sinó que es busca fomentar un coneixement profund dels patrons numèrics i potenciar que els estudiants facin càlculs de manera eficient sense dependre d’algorismes.

2. Descobriment Guiat:

Després del càlcul mental, entrem a la fase del descobriment guiat. Aquesta metodologia didàctica es basa en la premissa que els alumnes aprenen millor quan descobreixen, experimenten i practiquen conceptes matemàtics per ells mateixos. En aquest segon moment de la classe, els docents actuen com a guies, presentant conceptes i permetent que els estudiants els explorin activament.

La descoberta guiada es divideix en passos didàctics, petites parts de conceptes que serveixen com a ponts cap a l’aprenentatge integral. La seqüència d’aquests passos condueix als objectius matemàtics de cada lliçó.

3.Pràctica per a la consolidació:

El tercer i darrer moment de la classe és la pràctica. Aquí, els estudiants tenen l’oportunitat de consolidar el seu aprenentatge i avaluar-ne el progrés. En aquesta fase, enfronten exercicis similars als que van treballar durant la descoberta guiada, però aquesta vegada ho fan de manera més autònoma.

Els objectius són múltiples: verificar si han assimilat els conceptes de la lliçó, avaluar-ne la capacitat per resoldre exercicis de manera independent, plantejar dubtes i permetre als docents avaluar el nivell de comprensió dels estudiants. També resoldre, en petits grups, els dubtes que hagin pogut quedar de les fases anteriors.

Lánzate al agua

Un viatge al centre de JUMP Math

Per comprendre completament l’enfocament educatiu de JUMP Math, és essencial explorar-ne les bases teòriques. Aquestes bases es recolzen en investigacions psicològiques, pedagògiques i neurocientífiques que donen llum sobre com aprenen els estudiants, especialment en l’àmbit de les matemàtiques. En aquest viatge educatiu, t’endinsaràs a les arrels profundes de JUMP Math i com aquestes influeixen en la seva metodologia:

  1. Teoria de la càrrega cognitiva: Al nucli de JUMP Math es troba la teoria de la càrrega cognitiva, un concepte psicològic clau. Aquesta teoria fa referència a la quantitat d’esforç mental que ha d’invertir un estudiant per processar informació. JUMP Math reconeix la importància de mantenir la càrrega cognitiva baixa perquè els estudiants puguin concentrar-se a comprendre els conceptes matemàtics en lloc de bregar amb una càrrega excessiva d’informació. Això s’aconsegueix a través de la presentació acurada d’informació i exercicis a cada lliçó.
  2. Enfocament C-P-A (Concret, Pictòric i Abstracte): Jerome Bruner, un psicòleg educatiu influent, va proposar l’enfocament C-P-A com un camí cap a l’aprenentatge matemàtic. Comença amb allò “concret”, on els estudiants manipulen objectes físics per comprendre els conceptes. Després, s’avança a allò “pictòric”, on es representen dades amb imatges i dibuixos, i finalment, s’arriba a allò “abstracte”, que implica l’ús del llenguatge matemàtic formal. JUMP Math implementa aquest enfocament de manera integral, permetent que els estudiants construeixin la comprensió pas a pas a través d’aquestes etapes.
  3. Pràctica espaiada i variació sistemàtica: JUMP Math adopta la pràctica espaiada i la variació sistemàtica com a estratègies pedagògiques essencials. La pràctica espaiada implica revisar temes prèviament apresos de manera regular al llarg del temps per enfortir la retenció i comprensió a llarg termini. La variació sistemàtica implica presentar un mateix concepte de diverses maneres, cosa que permet als estudiants abordar problemes des de múltiples perspectives. Aquestes estratègies augmenten la profunditat de l’aprenentatge i la flexibilitat dels estudiants per resoldre problemes matemàtics de manera efectiva.
  4. Integració de conceptes geomètrics: JUMP Math es diferencia en utilitzar la geometria com una eina clau en l’aprenentatge de les matemàtiques. Els conceptes geomètrics, com rectangles, quadrats i cercles, s’integren de manera orgànica a les lliçons per ajudar els estudiants a visualitzar conceptes numèrics i establir connexions entre diferents aspectes de les matemàtiques. Això enriqueix la comprensió matemàtica dels estudiants i promou un enfocament més complet.
  5. Implicació dels docents: Els docents tenen un paper fonamental en la implementació efectiva de JUMP Math. En comprendre les bases teòriques on es fonamenta el mètode, els educadors poden adaptar les explicacions i els enfocaments d’ensenyament segons les necessitats dels seus estudiants. Això crea un entorn d’aprenentatge més efectiu i personalitzat.

JUMP Math revela que el seu enfocament es basa en sòlides investigacions psicològiques, pedagògiques i neurocientífiques. Aquest enfocament equilibrat i basat en l’evidència proporciona als estudiants una base sòlida per desenvolupar una comprensió profunda i duradora de les matemàtiques, alhora que capacita els docents per brindar una educació matemàtica efectiva i personalitzada.

Píndoles didàctiques

A l’apartat de la formació, trobaràs les Píndoles didàctiques. Hi descobriràs com s’aborden temes clau com sumes, restes, geometria i més. Aquests breus vídeos, presentats per Luna, us ofereixen una visió detallada dels algorismes fonamentals.

JUMP Math i la LOMLOE

Les situacions d’aprenentatge a JUMP Math s’ajusten a les pautes establertes per la llei en enfocar-se a l’autonomia de l’estudiant, la contextualització dels continguts, la integració curricular, la progressió gradual, els objectius precisos i la flexibilitat als agrupaments. Aquests principis educatius fonamentals són al cor de la metodologia de JUMP Math i contribueixen a l’èxit dels estudiants en el viatge d’aprenentatge matemàtic.

Submergeix-te i explora!

No esperis més per submergir-te al fascinant món de JUMP Math! Llest per al desafiament? Explora “Llança’t a l’aigua!” i descobreix com JUMP Math pot transformar el teu enfocament de l’ensenyament de les matemàtiques.

Comparte