Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament Europeu 679/2016 i la L.O. 3/2018, així com el dret a la pròpia imatge que està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, us informem del següent:

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades?

El titular dels tractaments és INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL S.L., amb CIF B66382524 i domicili a Travessera de Gràcia, núm. 88, 1r 1a, 08006, Barcelona.

Amb quines finalitats són tractades les vostres dades?

Utilitzem imatges, so, treballs i dades de l’interessat per fer difusió a la pàgina web corporativa (www.jumpmath.es), comunitat.jumpmath.es, classes.jumpmath.es, app.jumpmath.es, blocs, xarxes socials, revista i altres publicacions (TV, premsa, material promocional, etc.).

Qui pot accedir a les vostres dades?

El personal propi d’INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL S.L.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les imatges es conservaran amb caràcter històric fins que ens revoqui aquesta autorització.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

El tractament de dades es basa en el consentiment del representant legal. Mitjançant la signatura del present document, INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL S.L. entén que el representant legal atorga el seu consentiment per a tots els tractaments de dades de caràcter personal anteriorment descrits.