JUM MATH Actualidad

23 gen. 2018

Avaluar és molt més que posar una nota

L’avaluació hauria de no solament centrar-se en el que saben els alumnes, sinó en com millorar i ajustar el procés d’aprenentatge de cadascun d’ells. Això implica establir un bon procés d’avaluació que a més de ser sumativa sigui formativa, és a dir que doni recursos a aquells alumnes que tenen més dificultats i que se centri a augmentar la seva autoestima. En definitiva, que els ajudi a desenvolupar una bona autorregulació del seu procés d’aprenentatge per ser persones autònomes i amb criteri per seguir aprenent tota la vida.

JUMP Math contempla el procés d’avaluació des de tres punts de vista que donen lloc a tres nivells.

1º nivell. El descobriment guiat

El primer nivell d’avaluació correspon a la participació que observem en el propi descobriment guiat, resolent els exercicis proposats o intervenint de forma oral. En aquest nivell identifiquem si els alumnes estan tenint dificultats amb un concepte nou, qui requereixen exercicis extres i qui no.

2º nivell. Exercicis de pràctica i avaluació

Els llibres JUMP Math de cada curs presenten exercicis que permeten avaluar si els alumnes han assimilat els conceptes o si necessiten més reforç. Inclouen exercicis d’ampliació per graduar els diferents nivells d’aprenentatge del grup classe i establir equips de treball més equilibrats. En aquest nivell també és molt útil el treball d’autocorreció per exemple per parelles, que està comprovat que ajuda a reforçar l’autoestima dels alumnes amb més dificultats.

3º nivell. Proves i exàmens

Aquest nivell d’avaluació permet una observació individual del procés d’aprenentatge. JUMP Math combina proves curtes, d’entre 10 i 15 minuts, amb exàmens per unitat que duren aproximadament una hora. Una bona correcció, marcant els errors sense corregir-los directament, pot generar classes en les quals l’objectiu sigui que els alumnes detectin i corregeixin els principals errors comesos, reforçant una avaluació formativa.

Treballar amb JUMP Math implica utilitzar estratègies a mesura que van apareixent, per això és important adequar l’avaluació a aquest aspecte, donant una coherència a tot el procés d’aprenentatge. L’avaluació que contempla JUMP Math permet una visió molt més completa i real de l’evolució dels alumnes d’aquest procés al llarg de tot un curs escolar i que va més enllà de la nota individual.

Per a cadascun d’aquests nivells JUMP Math ofereix una sèrie de recursos que faciliten la tasca docent: aspectes pràctics per a l’observació del treball dels alumnes, pissarres digitals per preparar i desenvolupar les classes, els llibres de pràctica i avaluació, proves i exàmens de mostra amb solucions i rúbriques que es poden completar amb propostes personals.

Recursos per a docents i alumnes