JUM MATH Actualidad

16 Dec 2016

10 CLAUS PER ENSENYAR MATEMÀTIQUES

JUMP Math utilitza la ciència per entendre de quina manera s’aprèn millor. Així hem identificat aquestes 10 claus per millorar l’ensenyament de matemàtiques i aconseguir vèncer les principals barreres en el seu aprenentatge.

 1. Els estudiants senten ansietat per enfrontar una tasca i tenen problemes per concentrar-se.
  Estratègia: Reforçar la confiança amb exercicis regulars.
 2. Ja en primària, els nens i les nenes comencen a creure que alguns estan “menys dotats” en matemàtiques. Els qui se senten així tendeixen a esforçar-se menys en classe.
  Estratègia: Assegurar la comprensió de cada pas i afavorir la participació.
 3. Els estudiants que creuen que l’èxit depèn de la seva habilitat innata tenen un rendiment menor en comparació dels qui creuen que l’èxit depèn de l’esforç.
  Estratègia: Proposar reptes graduals que tots puguin afrontar amb èxit.
 4. Es necessita practicar molt per dominar conceptes nous i adquirir habilitats, però els estudiants no sempre estan motivats per practicar.
  Estratègia: Desenvolupar la pràctica a través de jocs i desafiaments motivadors.
 5. El cervell s’aclapara fàcilment amb massa informació nova. Problemes massa complexos i textos molt extensos poden descoratjar i confondre als estudiants.
  Estratègia: Construir conceptes complexos a través d’idees senzilles i manejables.
 6. Els textos extensos aclaparen als estudiants amb febleses lectores o parlants no natius, convertint el llenguatge en una barrera més per a l’èxit en matemàtiques.
  Estratègia: Reduir el text al mínim i introduir gradualment el vocabulari.
 7. És important ensenyar matemàtiques usant material manipulable, però evitant distreure o confondre a través de mètodes mal estructurats.
  Estratègia: Manipular objectes que permetin visualitzar els conceptes.
 8. Els estudiants que no dominen les operacions numèriques bàsiques amb la memòria de llarg termini sovint no tenen suficient memòria de curt termini per resoldre problemes. Això té conseqüències en la capacitat d’identificar patrons i fer estimacions i prediccions.
  Estratègia: Practicar el càlcul mental per enfortir la fluïdesa.
 9. Els estudiants sovint memoritzen regles i procediments sense entendre’ls. Això els permet respondre preguntes específiques, però no promou que comprenguin els conceptes: les matemàtiques no sempre tenen sentit per a ells.
  Estratègia: Pautar una bona seqüència de passos per arribar a la comprensió d’un concepte.
 10. Per anar avançant en matemàtiques s’han de dominar els conceptes i les habilitats prèvies. Molts estudiants no ho aconsegueixen, encara que la immensa majoria són capaces de fer-ho si s’identifiquen llacunes en l’aprenentatge.
  Estratègia: Avaluar de manera contínua.
Recerca que fundamenta l'enfocament de JUMP Math (VO anglès)