+34 937 426 416
info@jumpmath.es

Descobreix

Una sol·lució innovadora

JUMP Math és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobreix educació infantil (P5), els sis cursos de primària i els dos primers cursos de l’ESO.

Es tracta d’un programa que aplica procediments i recursos provats, convertint a tots els docents en ensenyants extraordinaris de matemàtiques, capaces de guiar als estudiants perquè obtinguin el seu màxim rendiment.

John Mighton, el creador d’aquest innovador programa, és doctor en Matemàtiques, emprenedor social de la xarxa Ashoka i ha estat reconegut com a Emprenedor Social de l’Any 2015 per Schwab Foundation i guanyador dels premis WISE 2016.

JUMP Math facilita la tasca dels docents

Cada curs compta amb materials complets per impartir les classes, de gran qualitat pedagògica i de fàcil utilització.

Principis bàsics de JUMP Math

— Adquisició de confiança
Dinamitza l’aula perquè tots i cadascun dels estudiants adquireixin la confiança necessària per descobrir, intentar i aprendre.

— Pràctica guiada
Per adquirir conceptes i dominar-los és necessari més pràctica de la qual tradicionalment hem cregut. JUMP Math es basa que aquesta pràctica sigui orientada pel docent.

— Descobriment guiat
Un equilibri entre la transmissió de coneixement i el descobriment pur que permet implicar a l’estudiant, guiant-ho perquè adquireixi les competències matemàtiques clau.

— Avaluació contínua i a simple vista dins de l’aula
Per anar detectant les diferents velocitats d’aprenentatge i possibles llacunes en l’aprenentatge escalonat.

— Instrucció rigorosament pautada
Divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assimilables i perfectament escalonades, desenvolupades per doctors en Matemàtiques i pedagogs que defineixen les pautes d’aprenentatge adequades a cada concepte i competència.

— Càlcul mental
Una competència que s’ha d’adquirir per poder dominar amb agilitat conceptes matemàtics més complexos.

— Comprensió conceptual en profunditat
Per evitar l’aprenentatge de mecàniques de resolució de problemes que no estiguin basades en la comprensió de conceptes i procediments.

 

 

 
La pràctica, amb exercicis clars i concisos, és la clau perquè els estudiants puguin afirmar cada petit avanç en la comprensió de les matemàtiques. Per això, JUMP Math ha dissenyat els llibres perquè els estudiants practiquin els conceptes adquirits en classe i perquè els educadors puguin fer una avaluació contínua.

Recursos per a docents i alumnes